Vysokoškolské kvalifikační práce

Pracovníci Ústřední knihovny VŠB-TUO provedli zpětnou rekatalogizaci vysokoškolských kvalifikačních prací z let 1951 až 1992, uložených v depozitáři Ústřední knihovny.

V období od září 2017 do poloviny září 2019 zpracovali celkem 10 923 prací bývalých studentů a zaměstnanců VŠB-TUO.

Byly zpracovány práce – diplomové, kandidátské a doktorské disertační, habilitační práce, práce aspirantského (kandidátského) minima, postgraduální práce.

Jedná se o práce původních fakult VŠB-TUO – Fakulty hutnické (nyní  Fakulty materiálově-technologické), Hornicko-geologické fakulty, Fakulta strojní a elektrotechnické (nyní samostatné  Fakulty elektrotechniky a informatiky a Fakulta strojní) a Ekonomické fakulty.

Mezi nejstarší dochované práce patří:

Bibliografické záznamy všech retrokatalogizovaných prací lze prohledávat v repozitáři DSpace VŠB‑TUO v kolekcích jednotlivých fakult.

 

Autor článku: Mgr. Petr Solka

Zpracování VŠKP minulých let