Evropský rámcový program Horizon Europe byl spuštěn začátkem roku 2021 a poběží až do roku 2027. V největším mezinárodním programu na podporu výzkumu, vývoje a inovací již bylo vyhlášeno první grantové řízení. Program přináší řadu novinek.

""

Během následujících sedmi let Evropská unie investuje do výzkumu, vývoje a inovací rekordních 95,5 miliardy eur. Ty by měly v budoucnosti přinést výrazný rozvoj ve všech oblastech výzkumu – od základního výzkumu napříč obory až ke konkrétním aplikacím na komerčním trhu. Nový víceletý program přináší také řadu inovací, mezi které patří nové prvky programu, jako jsou výzkumné mise, podpora Evropské inovační rady, i nová nařízení ohledně otevřeného publikování a managementu dat.

Výzkumné mise a Evropská inovační rada

Výzkumné mise jsou v podstatě konkrétní výzkumné priority, do nichž se Evropská unie ze strategických důvodů rozhodla investovat masivní prostředky. Tyto mise by ovšem měly jít o krok dál než standardní formy vědecké spolupráce v EU. Výzkumné mise by měly zahrnovat nástroje a zdroje ze souvisejících programů, jako je Společná zemědělská politika, nebo nejrůznějších iniciativ, které se zaměřují na rozvoj chudších regionů Evropy. Výsledkem více než dvouletých jednání je, že Evropská unie investuje 4,5 miliardy eur do pěti oblastí výzkumu – klimatické změny, rakoviny, oceánů a velkých vodních ploch, do tématu chytrých měst, a výzkumu půdy a technologií produkce jídla. První soutěže ve výzkumných misích jsou plánovány na konec tohoto roku.

Nezanedbatelné navýšení finančních prostředků zažije také Evropská výzkumná rada (ERC). ERC mezi lety 2021 až 2027 rozdělí mezi evropské vědce 16 miliard eur, což je o 20 % více, než měla organizace k dispozici v rámci předchozího programu Horizont 2020.

Dalším novým prvkem programu Horizon Europe je fungování Evropské inovační rady (EIC), kterou Evropská komise postupně spouštěla během uplynulých dvou let. Ta by měla v rámci Horizon Europe dostat k dispozici 10 miliard eur, které investuje do podpory transferu výzkumných výsledků do konkrétních komerčních produktů a služeb. Peníze má agentura rozdělovat ve třech typech grantů:

  1. Program Pathfinder se zaměří na podporu vědců a výzkumníků při práci na transformaci výsledků výzkumu do produktů, které mají komerční potenciál.
  2. Druhý program s názvem Fast Track to Innovation podpoří transfer slibných výsledků na trh.
  3. Třetí, Accelerator, se zaměří na podporu začínajících a malých a středních podniků. Bude zahrnovat systém půjček, grantů a mentoringových služeb.

Otevřená věda a management dat

Příjemce grantů z programu Horizon Europe musí výsledky výzkumu publikovat na základě principů otevřené vědy. V praxi to bude znamenat, že otevřené publikování se stane jednou z povinností pro vědecké týmy, které jsou financované z Horizon Europe, a to včetně grantů ERC.

Podle dostupných instrukcí budou muset vědci publikovat finální podobu svých článků v „důvěryhodných repozitářích“. Zatím je však nejasné, které platformy budou spadat do této kategorie. Evropská komise ale plánuje motivovat výzkumníky k tomu, aby využívali Open Research Europe, platformu pro otevřené publikování, kterou financuje EU. Její nevýhodou je, že výzkumníci nemůžou výsledky své činnosti publikovat i jinde.

V rámci grantů bude také možné financovat otevřené publikování „zlatou“ cestou – tedy takovou, která zpřístupní publikace všem čtenářům. Naopak nebude možné zaplatit hybridní typy publikací. Autoři si také budou muset za všech okolností podržet autorská práva na své články.

Také management dat v rámci Horizon Europe bude podléhat novým požadavkům. Vědci budou muset zajistit, aby jejich data byla správně uložená a dostupná pro další výzkumníky. Nejpozději šest měsíců po skončení výzkumného projektu se musí odevzdat datový plán, kde bude popsáno, jak bude s daty dále nakládáno. O výjimku bude možné žádat v případě citlivých osobních informací nebo obchodního tajemství.

Jak na program Horizont Evropa?

Technologické centrum AV ČR připravuje na první polovinu dubna sérii interaktivních workshopů k vybraným aspektům programu Horizont Evropa.

Jednotlivé workshopy spojuje zejména jejich praktické zaměření, ale také důraz na aktivní zapojení účastníků. Účast na workshopech je bezplatná.

Harmonogram:

  • 8. dubna: MODUL 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
  • 12. dubna: MODUL 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
  • 13. dubna: MODUL 3: Duševní vlastnictví, smluvní vztahy v projektech Horizont Evropa
  • 14. dubna: MODUL 4: Komunikace, šíření a využití výsledků v projektech Horizont Evropa
  • 15. dubna: MODUL 5: Koordinace projektů Horizont Evropa

Bližší informace k celému konceptu modulů Technologického centra si můžete přečíst v informačním letáku.

Další informace o programu Horizont Evropa, aktuality nebo kalendář akcí najdete na stránkách Národního portálu Horizont Evropa.

Nový rámcový program Horizon Europe
Štítky: