V posledních třech letech (2018–2020) lze vypozorovat jeden zřejmý trend v publikační aktivitě autorů VŠB-TUO.

Následující přehledy vycházejí z údajů shromažďovaných Ústřední knihovnou VŠB-TUO v repozitáři DSpace VŠB-TUO, přesněji z kolekce Publikační činnost VŠB-TUO ve Web of Science, která obsahuje záznamy článků z časopisů indexovaných ve Web of Science od roku 1990 po současnost. Bibliografické záznamy jsou do kolekce vkládány ručně na základě týdenního alertu novinek z databáze Web of Science a v případě, že vydavatel umožňuje uložení plného textu do repozitáře, je k záznamu následně přiložen také soubor s plným textem článku.

Souhrnný přehled článků

Nejprve souhrnný přehled  článků seřazený podle vydavatelů, u nichž autoři VŠB-TUO nejvíce publikovali v letech 1990–2021.

Z celkového počtu 5 349 článků vydaných v letech 1990–2021 bylo u vydavatele nejčastěji publikováno:

Vydavatel Počet článků V % z celkového počtu
Elsevier  1 084 20,3
MDPI  469 8,8
Springer 468 8,7
Hrvatsko Metalurško Društvo* 158 3,0
Wiley 147 2,7
De Gruyter 120 2,2
Taylor & Francis 112 2,1
Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin** 92 1,7
Springer Nature 82 1,5
Technická univerzita Košice*** 76 1,4

* Časopis Metalurgija, který měl impakt faktor naposledy v roce 2014.
** Časopis Inżynieria Mineralna, indexovaný ve Web of Science bez impakt faktoru.
*** Časopis Acta Montanistica Slovaca, impakt faktor 2019 – 1,181.

Přehled článků vydaných v roce 2018–2020

Vydavatel 2018 2019 2020
De Gruyter 16 17 9
Elsevier  98 112 113
IEEE 11 5 25
MDPI  40 111 218
Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin 18 20 10
Springer 51 49 70
Taylor & Francis 12 15 13
Wiley 15 18 29
Celkem článků za rok 462 554 680
Graf shrnující tabulku Přehled článků vydaných v roce 2018–2020
Trend publikování VŠB-TUO v letech 2018–2020

(graf se po rozkliknutí zobrazí v nové záložce – formát .png o velikosti 12,2 kB)

Publikování u MDPI

Zatímco publikování u vydavatele Elsevier – v letech 2018–2020 v procentech z celkového počtu článků vydaných v jednom roce – zůstává na zhruba stejné úrovni (2018 – 21,2 %, 2019 – 20,2 %, 2020 – 16,6 %), stejně tak se procenta článků nemění u dalších významných vydavatelů (Springer, Wiley, Taylor & Francis), avšak významně narostlo publikování u vydavatele MDPI.

2018 2019 2020
MDPI 40 111 218
V procentech z celkového počtu článků za daný rok 8,7 20,0 32,1

Jestliže se počty článků vydaných u vydavatele Elsevier pohybovaly v dřívějších letech kolem 20 % z celkového počtu článků, které autoři VŠB-TUO vydali, pak v roce 2020 došlo k zásadní změně oblíbené publikační platformy ve prospěch vydavatele MDPI.

Srovnání s dřívějšími publikačními zvyklostmi autorů VŠB-TUO přináší potvrzení, že vydavatel MDPI převálcoval všechny ostatní tradiční vydavatele, jak analyzuje také předchozí článek na blogu ÚK Publikování u vydavatele MDPI – aktuální trend.

 

 

Publikační aktivita VŠB-TUO v letech 2018–2020