Na konci března Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) schválila výsledky takzvaného škálování všech výzkumných organizací dle Metodiky 2017+. Výzkumné organizace byly rozděleny do čtyř skupin podle kvality jejich vybraných výsledků výzkumu a vývoje v národním měřítku.

Škálování je výsledkem společného jednání zástupců poskytovatele, Rady pro výzkum, vývoj a inovace a Odborných panelů na základě výstupů Hodnocení 2019 schváleného Radou a výstupy z hodnocení na úrovni poskytovatele. Stejně jako v minulém roce se jedná o výsledky indikativní, které mají především poskytnout výzkumným organizacím zpětnou vazbu k zajištění kvality jejich vybraných výsledků v národním měřítku.

Přestože hodnocení stále postupně nabíhá, v protokolech z jednání z tripartit se konstatuje, že informace je robustní a výpovědní hodnota rok od roku narůstá. Nový přístup v hodnocení má vliv na chování celého systému, klesá počet výstupů a zároveň roste jejich kvalita.

Hodnotící škála:

  • A – Vynikající (excellent): Ve výzkumných parametrech globálních oborů mezinárodně kompetitivní instituce a/nebo instituce se silným inovačním potenciálem a vynikajícími výsledky aplikovaného výzkumu a/nebo instituce naplňující vynikajícím způsobem svěřenou misi.
  • B – Velmi dobrá (very good): Instituce vyrovnané kvality s výbornými výsledky výzkumu, dostatečným inovačním potenciálem a/nebo významnými výsledky aplikovaného výzkumu, výsledky VaVaI odpovídají účelu zřízení.
  • C – Průměrná (average): Instituce nevyrovnané kvality, v parametrech základního a/nebo aplikovaného výzkumu dosahující v převážné míře dobrých nebo průměrných výsledků a/nebo instituce, která průměrně naplňuje účel zřízení. VO se strategií a snahou odstraňovat slabé stránky a nedostatky.
  • D – Podprůměrná (below average): Instituce v převážné většině parametrů základního a/nebo aplikovaného výzkumu podprůměrná. VO s řadou slabých stránek a nedostatků a omezenou snahou je odstraňovat.

Hodnocení v Akademii věd

V rámci Akademie věd ČR jsou výsledky indikativního škálování vesměs pozitivní. Celkem pětadvacet ústavů obdrželo nejvyšší hodnocení A (Vynikající) a dalších sedmnáct pracovišť získalo hodnocení B (Velmi dobré).

Celkem sedm ústavů obdrželo hodnocení C, tedy průměrné. Několik ústavů finální hodnocení neobdrželo, a to z důvodu nízkého počtu výsledků (Orientální ústav AV ČR, Slovanský ústav AV ČR) nebo probíhající restrukturalizace (Etnologický ústav AV ČR). Mimo hodnocení byly také postaveny Knihovna AV ČR a Středisko společných činností AV ČR, které byly založené jako infrastrukturní instituce.

Podrobné výsledky z hodnocení pro Akademii věd ČR jsou dostupné na webových stránkách RVVI.

Hodnocení vysokých škol

Vysoké školy jsou pro účely diskuze v rámci tripartity seskupeny do sedmi klastrů dle oborové a fakultní struktury a celkového odborného zaměření. Zatímco multioborové vysoké školy zpravidla publikují a předkládají svoje špičkové výsledky ve všech šesti oborových skupinách, technické, zemědělské a veterinární a také společenskovědní vysoké školy publikují a předkládají svoje špičkové výsledky ve své oborové skupině. Méně významným až okrajovým oborům je proto v hodnocení přikládána menší váha. U neuniverzitních a státních vysokých škol je výsledné hodnocení odvozeno z převažujícího oboru a oborového hodnocení a u uměleckých vysokých škol nebyl v roce 2021 zvažován Modul 2.

V nejpočetnější skupině multioborových vysokých škol byly nejvyšším stupněm A hodnoceny čtyři vysoké školy, a to Univerzita Karlova, Masarykova Univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Stupněm B byly hodnoceny tři školy, konkrétně Západočeská univerzita v Plzni, Ostravská univerzita a Univerzita Pardubice. Zbytek multioborových škol, tedy Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Univerzita Hradec Králové obdržely agregované hodnocení stupněm C.

Ve skupině technických vysokých škol bylo hodnoceno pět vysokých škol, z nichž obě pražské, tedy České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, obdržely hodnocení stupněm A. Vysoké učení technické v Brně získalo známku B a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava spolu s Technickou univerzitou v Liberci byly hodnoceny stupněm C.

Podrobné výsledky hodnocení pro vysoké školy jsou k dispozici opět na webových stránkách RVVI.

Převzato z článku Dohráváme Metodiku 2017+.

Škálování výzkumných organizací dle Metodiky17+