Ústřední knihovna VŠB-TUO se podílí na vykazování výsledků vědecko-výzkumné činnosti univerzity tím, že doplňuje číselníky zdrojů, konferencí a vydavatelů v systému OBD.

V případě, že v těchto číselnících chybí potřebná data, může žadatel (autor výsledku nebo pověřený pracovník daného pracoviště) požádat o doplnění číselníku přes systém iDesk.

Požadavků přibývá zvláště před termínem, kdy mají být doplněny do OBD všechny výsledky určené pro vykázání do systému RIV za sledované období, tj. v rozmezí února a března.

Převážná část požadavků na doplnění číselníků přichází na základě toho, že výsledek se nachází v jedné z citačních databází Web of Science od spol. Thomson Reuters nebo Scopus od vydavatele Elsevier (za tyto výsledky získává univerzita body).

Týdenní aktualizace z databází Web of Science a Scopus
Knihovna začala od roku 2012 doplňovat číselníky průběžně na základě alertů, které si nechává z Web of Science a Scopusu zasílat v týdenních intervalech.
Alerty upozorňují na nově přidané články z časopisů a sborníků z konferencí, které přibyly pod afiliací VŠB-TUO.
Týdně se jedná o počet přírůstků v řádu jedné či dvou desítek záznamů, tedy je v silách jednoho pracovníka nové záznamy zařadit do číselníků OBD.

Retrospektivně byly do číselníků zdrojů doplněny:
– vybrané časopisy odpovídající oborovému profilu VŠB-TUO ze Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice
– všechny časopisy z databáze Scopus (v jichž publikovali autoři z VŠB-TUO)
– všechny sborníky z konferencí z databáze Scopus z let 2012, 2011, 2010 (v nichž publikovali autoři z VŠB-TUO)

Obsah databází Web of Science a Scopusu se překrývá – většina zdrojů Web of Science (kolem 90 %) je zároveň obsažena v databázi Scopus. Rozdíl bývá v čase, kdy se zdroje v databázích objeví – každá databáze indexuje zdroje v jiném časovém rozmezí.

Výsledky VŠB-TUO v databázi Scopus
Pro zajímavost v citační databázi Scopus se pod afiliací Vysoká škola bánská-Technická univerzita Ostrava (Afiliation ID 60018768) nachází aktuálně (k datu 21.6.2013) 3653 dokumentů.

Nejvíce článků bylo publikováno v:

134 Proceedings of SPIE the International Society for Optical Engineering
98 Lecture Notes in Computer Science Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics
72 Metalurgija
53 Communications in Computer and Information Science
51 Przeglad Elektrotechniczny
43 Advances in Intelligent Systems and Computing
42 Acta Montanistica Slovaca
41 Ceur Workshop Proceedings
39 Kovove Materialy
38 Chemicke Listy
34 IFAC Proceedings Volumes IFAC Papersonline
33 Inzynieria Mineralna
33 Acta Geodynamica Et Geomaterialia
30 Proceedings of the 2012 13th International Carpathian Control Conference Iccc 2012

Následující obrázek ukazuje rozložení dokumentů podle oborů:

Průběžným doplňováním číselníků se podařilo snížit počet požadavků v kritickém období a doplňování číselníků se stalo méně adrenalinovou záležitostí.

Výhled do budoucna?
Nabízí se také efektivnější využití týdenních aktualizací z citačních databází nejen pro doplnění číselníků, ale také pro založení celého záznamu výsledku, neboť alerty obsahují všechny potřebné bibliografické údaje, které žadatelé musí ručně přebírat z databází.

Znamenalo by to zásadní systémovou změnu ve workflow ukládání výsledků do systému OBD.

Ústřední knihovna VŠB-TUO pomáhá s vykazováním výsledků v OBD. Díl II
Štítky: