Evropská komise podporuje otevřený přístup k publikovaných výsledkům jako povinný princip šíření publikací vzniklých z projektů podpořených programem Horizont 2020.
Komise vydala průvodce otevřeným přístupem (Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020, version 1.0, 11 December 2013), v němž je definováno, jak EK chápe otevřený přístup a jak má být otevřený přístup k výsledkům zajištěn.

Průvodce je rozdělen do 6 kapitol:

1. Co to je otevřený přístup (What is open access)
2. Důvody pro otevřený přístup k publikacím a datům v Horizontu 2020 (Why open access to publications and data in Horizon 2020?)
3. Politický a právní podklad pravidel otevřeného přístupu v Horizontu 2020 (Political and legal basis for rules on open access in Horizont 2020)
4. Povinnost otevřeného přístupu k publikacím (Mandate on open access to publications)
5. Pilotní program otevřeného přístupu k vědeckým datům (Open Research Data Pilot)
6. Další informace a pomoc (Futher information and help)

Průvodce zdůrazňuje, že požadavek povinného otevřeného přístupu se nevztahuje na povinnost publikovat výsledky.
Rozhodnutí, zda budou výsledky publikovány či nikoli, zůstává na příjemcích.
Otevřený přístup připadá v úvahu v případě, že publikování je zvoleno příjemcem jako způsob šíření výsledků.

Právní rámec otevřeného přístupu v Horizontu 2020
Povinnost otevřeného přístupu k vědeckým publikacím a výzkumným datům je právně ošetřena v článku 29.2 modelové grantové smlouvy.

Modelové workflow zajištění otevřeného přístupu

KROK 1

Příjemce musí uložit strojově čitelnou elektronickou kopii publikovaného článku, nebo finální recenzovanou verzi rukopisu do repozitáře.
Tento krok musí být splněn i v případě zlaté cesty otevřeného přístupu (publikování v otevřeném časopise) z důvodu dlouhodobé archivace článku.
K uložení článku musí dojít nejpozději v den vydání článku.
Portál OpenAIRE a registry ROAR a OpenDOAR jsou v Průvodci zmíněny jako užitečné body pro vyhledání vhodného repozitáře pro uložení článku.

Dále je příjemce povinen uložit i výzkumná data, nutná pro validaci výsledků prezentovaných v uložené publikaci, ideálně do datového repozitáře.

KROK 2

Po uložení publikace, případně také výzkumných dat, je příjemce povinen zajistit otevřený přístup k publikaci.
1. zelenou cestou – auto-archivací – uložením finální recenzované verze rukopisu článku v repozitáři do 6 měsíců nebo do 12 měsíců v případě humanitních a společenských věd.
Příjemce musí zajistit prostřednictvím repozitáře také otevřený přístup k metadatům identifikujícím uloženou publikaci.

Metadata musí mít standardní formát a musí obsahovat:
– výrazy: „European Union (EU)“; „Horizon 2020″; Euratom“, „Euratom research and training programme 2014-2018“
– název: výzvy, akronym a číslo smlouvy
– datum vydání publikace, případně délku embarga
– persistentní identifikátor

2. zlatou cestou – publikováním v otevřeném časopise (nebo také v tzv. hybridním časopise). Publikační poplatky (article processing charges) jsou způsobilými výdaji po dobu trvání projektu.

Identifikace publikací, autorů a dat
Pro správnou identifikaci publikací pomocí metadat jsou doporučena Pravidla OpenAIRE, resp. pravidla pro přizpůsobení repozitáře.

Pro identifikaci autorů je doporučena iniciativa ORCID.

Pro identifikaci výzkumných dat je doporučen model DataCite.

V každém případě Komise podporuje autory, aby si ponechali autorská práva ke svým dílům a poskytovali vydavatelům patřičné licence – výslovně je doporučeno: CC-BY, CC-0. Tento typ licencí je považován za vhodný prostředek pro zajištění otevřeného přístupu v jeho nejširším smyslu.

Otevřený přístup k datům – pilotní fáze
V programu Horizont 2020 je připravena pilotní fáze pro otevřené zpřístupňování výzkumných dat. Podobně jako v 7. rámcovém programu v případě otevřeného přístupu k publikacím, se v Horizontu 2020 pilotní program otevřených dat týká pouze vybraných výzkumných oblastí. Právně je otevřený přístup k datům vymezen v článku 29.3 modelové grantové smlouvy.

Pilotní program otevřených dat se týká oblastí:

– Future and Emerging Technologies
– Research infrastructures – part e-Infrastructures
– Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication Technologies
– Societal Challenge: ‚Secure, Clean and Efficient Energy‘ – part Smart cities and communities
– Societal Challenge: ‚Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw materials‘ – except raw materials
– Societal Challenge: ‚Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies‘
– Science with and for Society

Existuje několik výjimek, kdy není nutné zajišťovat otevřený přístup k výzkumným datům:
např. komerční a průmyslové využití dat; ochrana osobních dat; projekt negeneruje žádná výzkumná data apod.

Projekty z ostatních vědních oblastí se mohou dobrovolně zapojit do pilotního programu otevřených dat.

Řešitelé projektů by měli mít připraven datový management a plán managementu dat (data management and data management plan – DMP).
Plán managementu dat představuje dokument navrhující, jak budou data sbírána nebo generována během projektu a po jeho skončení, jak budou zpřístupňována a archivována.
Plám má být připraven během prvních 6ti měsíců projektu.

Projekty v pilotním programu musí splnit dva kroky.

KROK 1
Účastníci projektu musí uložit data do datového archivu. Vhodný repozitář (předmětový, institucionální nebo centralizovaný) je možné vyhledat např. v re3data.org. Datové kolekce podporuje i repozitář Zenodo.

KROK 2
Krok 2 znamená zajištění možnosti přístupu, vytěžování, využívání, reprodukce a šíření uložených výzkumných dat. K tomuto kroku je možné použít licencí Creative Commons (CC-BY, CC0).

Jak s výzkumnými data nakládat, podrobněji popisuje Průvodce otevřených dat (Guidelines on Data Management in Horizon 2020).

Doporučení Rady k otevřenému přístupu

Pro příjemce grantů z Horizontu 2020 z ČR je důležité, že pravidla daná programem EK zařadila Rada pro výzkum, vývoj a inovace do Doporučení Rady k otevřenému přístupu (Open Access) na 291. zasedání Rady dne 28. února 2014.

Otevřený přístup povinný v programu Horizont 2020