Otevřený časopis
Princip otevřeného přístupu k vědeckým informacím lze v zásadě realizovat dvěma způsoby, buď auto-archivací vědeckého článku v digitálním repozitáři, nebo prostřednictvím otevřeného časopisu. Přestože profesor Stevan Harnad obhajuje především tzv. zelenou cestu auto-archivace v digitálních repozitářích, budování open access časopisů se stalo druhým nosným pilířem otevřeného přístupu, který přináší pro vydavatele nový obchodní model a pro vědce novou publikační platformu.

Problém „Big Deal“
Zejména pro menší a středně velké vydavatele je model otevřeného časopisu atraktivní, protože jim umožňuje konkurovat zavedeným a velkým vydavatelům, pro které je jednodušší začít vydávat nový časopis a získat pro něj podporu autorů i čtenářů tím, že nový časopis mohou zahrnout do velkého balíku předplácených časopisů neboli využít výhody tzv. Big Deal.

Obnova konkurenčního prostředí
V konkurenčním prostředí, které je právě likvidováno obchodním modelem nazývaným Big Deal, musí vydavatel usilující o etablování nového časopisu vyskočit ze začarovaného kruhu takřka nepřekonatelných překážek.
1. překážka: Vydavatel nového časopisu musí získat autory, aby publikovali v novém časopise. Autoři však nebudou publikovat v časopise, který ještě nemá vybudovanou žádnou prestiž, který nemá dostatečně reprezentativní okruh čtenářů.
2. překážka: Vydavatel nového časopisu musí získat velký okruh předplatitelů. Čtenáři však nebudou prahnout po časopise, který nenabízí kvalitní obsah a knihovny na takový časopis nevydají peníze, když zároveň musí čelit zvyšování cen předplatného zavedených časopisů.

Platba za vydání článku
Model otevřeného časopisu překonává jako mávnutím kouzelného proutku nejen tyto překážky a nabízí vydavatelům možnost lépe konkurovat silným vydavatelským domům. Kouzlo spočívá v obrácení systému financování vydávání vědeckého časopisu. Klasické financování vědeckého časopisu ze strany čtenářů prostřednictvím ročního předplatného je nahrazeno opačným modelem, kdy za vydání článku zaplatí vydavateli autor tzv. article processing charge. Poplatky mohou být samozřejmě různě vysoké (srovnání cen od vydavatele BioMedCentral) a autora nutí k ekonomickému uvažování, kde bude chtít svůj článek uveřejnit. Autoři mohou zaplatit tento poplatek z grantů, do nichž zahrnou nejen náklady na samotný výzkum, ale také náklady na zveřejnění výsledků své výzkumné práce.

Přínos pro autory
Platba za vydání článku ze strany autora (případně z jiných zdrojů) je jedním z ekonomických principů otevřeného přístupu, není však rozhodujícím faktorem, který autory přesvědčí, aby publikovali v časopise s nízkým nebo žádným poplatkem za vydání článku. Motivací autorů je publikovat v prestižním časopise, který má silnou čtenářskou základnu a který jim přinese patřičný ohlas. Otevřené časopisy vycházejí vstříc této potřebě tím, že velice zkracují období od přijetí článku k jeho vydání. Rychlost vydávání článku může být faktorem ovlivňujícím autorovo rozhodnutí, kde bude chtít článek vydat.
Autor vydáním článku usiluje o co nejširší distribuci výsledků své práce. Placení předplatného u tradičních časopisů může znamenat bariéru, která omezuje naplnění této potřeby. Otevřené časopisy zaručují tím, že veškerý obsah zpřístupňují ve volném režimu, neomezený přístup pro kohokoliv a maximalizují potencionální dopad práce vědeckého pracovníka.

Vydavatelé otevřených časopisů
Ekonomickou životaschopnost modelu otevřených časopisů potvrzují příklady silných vydavatelů (Hindawi, Copernicus, PLoS aj.), kteří se vydali po zlaté cestě a podařilo se jim prosadit se ve vydavatelském průmyslu. Vydávají časopisy s vysokým impakt faktorem (IF časopisu PloS Medicine je nyní 13.050 podle Journal Citation Reports 2009 Science Edition). Na rozdíl od tradičních vydavatelů, kteří zpravidla vyžadují po autorech přenechání veškerých autorských práv vydavateli, tito vydavatelé ponechávají autorům jejich práva k vydanému článku a k ochraně autorských práv využívají licencí Creative Commnos. Autorovi je ponechán svobodnější prostor, jak se svým článkem může naložit.

Další čtení:
Paul Peters: The economic advantages of open access publishing for small and mid-sized publishers (2006)

Zlatá cesta k otevřenému časopisu I