Účelem akčního plánu je stanovit klíčové kroky pro implementaci vybraných priorit Národní strategie otevřeného přístupu schválenou v červnu 2017. Plánem je zapojit ČR do procesu vyjednávání s vydavateli na mezinárodní úrovni a iniciovat opatření, která povedou k zavedení zelené a zlaté cesty otevřeného přístupu. Dalším krokem je příprava vědeckého prostředí v ČR na tuto změnu a její přínosy a podniknout kroky k tomu, aby se otevřený přístup stal běžnou praxí vědeckých pracovníků.

Realizace otevřeného přístupu

Nový akční plán stanovuje:

 1. zajistit splnění požadavku EK/EU, že bez ohledu na způsob zveřejnění (odborný časopis, digitální infrastruktura, multimediální kanály nebo jakékoli nové a experimentální metody vědecké komunikace) bude muset být otevřený přístup k publikaci zajištěn co nejdříve. Žádoucí je, aby materiály byly přístupné již od okamžiku zveřejnění, nejpozději však do šesti měsíců od data zveřejnění (v případě společenských a humanitních věd do dvanácti měsíců).
 2. povinnost uložit strojově čitelné kopie autorského rukopisu přijatého k publikování po recenzním řízení (zvaného též postprint), nebo vydavatelské verze článku do oborového nebo institucionálního repozitáře a dle licenčních podmínek vydavatele zajistit otevřený přístup k plnému textu. Výzkumná organizace bude mít podle plánu možnost se rozhodnout, zda využije vlastní repozitář, čímž ponese náklady na jeho provoz, nebo využije bezplatné možnosti poskytované prostřednictvím kapacit napojených na IS VaVaI.

Plán také stanovuje, že bude zkoumat finanční náročnost tzv. zlaté cesty. Pro zjištění lepšího odhadu finanční náročnosti se zpracovává finanční analýza. Akční plán však varuje, že finanční náročnost zlatého přístupu může být faktorem, který bude limitovat rozsah účasti ČR na tomto způsobu publikování.

Akční plán obsahuje 11 opatření se stanovenými termíny plnění a zodpovědnými gestory. Jednotlivá opatření plní konkrétní priority Strategie.

 1. Ustavit pracovní skupinu a navrhnout potřebné kroky k realizaci otevřeného přístupu.
 2. Zavést povinnost publikovat výsledky v režimu otevřeného přístupu.
 3. Navrhnout potřebné legislativní změny pro publikování v režimu otevřeného přístupu.
 4. Provést úpravy IS VaVaI v modulu RIV.
 5. Zřídit a podpořit zřízení repozitářů vědeckých publikací.
 6. Zajistit průzkum institucionálních repozitářů existujících v České republice, jež mají být použity pro zajištění zelené cesty otevřeného přístupu.
 7. Zavést jedinečné identifikátory jako povinnou součást IS VaVaI.
 8. Provést finanční analýzu prostředků v oblasti přístupu k vědeckým informacím.
 9. Vytvořit pracovní skupinu na vysoké úrovni při CzechELib zastupující Českou republiku pro jednání s vydavateli a s relevantními partnery z EU pro spolupráci v režimu zlatého přístupu.
 10. Připravit pro vědeckou komunitu informace o otevřeném přístupu.
 11. Podpora rozvoje e-infrastruktur.

Celé znění akčního plánu je k dispozici na webu www.vyzkum.cz

Více o problematice otevřeného přístupu se můžete dočíst na http://openaccess.cz/

Nejnovější informace můžete také načerpat na semináři Otevřené repozitáře 2019

Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017–2020