Alhambra Declaration sumarizuje poznatky ze semináře Policies for the Development of OA in Southern Europe, který pořádala organizace FECYT v květnu 2010 ve španělská Granadě. Semináře se zúčastnilo 50 expertů zapojených do konsorcia SELL (Southern European Libraries Link), sdružující knihovny nebo konsorcia z Portugalska, Španělska, Itálie, Řecka a Turecka. Účastníci hledali společnou strategii v prosazování otevřeného přístupu v jižní Evropě. Seminář měl praktický charakter, jehož výstupem je nejen společná deklarace, ale také zprávy o otevřeném přístupu v jednotlivých zemích.

Deklarace obsahuje jednak doporučení, jak rozvíjet politiku otevřeného přístupu v jižní Evropě, a jednak akční plán konkrétních kroků, ke kterým se účastníci semináře zavázali. Doporučení se týkají pěti oblastí:
1. implementování politiky na podporu otevřeného přístupu k vědeckým informacím
2. rozšíření iniciativ propagujících otevřený přístup mezi vědci, politickými činiteli
3. vybudování alternativního obchodního publikačního modelu
4. zajištění kvality volně dostupných publikací
5. pěstování repozitářů

ad 1) Instituce by měli zavádět politiku povinného ukládání výsledků VaV do repozitářů, měly by podporovat publikování v otevřených časopisech a usnadňovat přeměnu časopisů na otevřené. Grantové agentury by měly také podporovat politiku povinného otevřeného přístupu a měly by uhradit za autory publikační poplatky. Na vládních a národních úrovních by se měla prosazovat politika koordinace a spolupráce v oblasti OA.
ad 2) Propagaci otevřeného přístupu je potřeba podpořit faktickými údaji a doklady o přínosech otevřeného přístupu
ad 3) Současný obchodní model by se měl podrobit průzkumu a vyvodit z něj praktické a ekonomické zákonitosti upotřebitelné pro budoucí plánování a akce
ad 4) otevřené časopisy by měly garantovat kvalitu recenzním řízením a dodržovat mezinárodní standardy a doporučení
ad 5) repozitáře by měly podporovat interoperabilitu a dlouhodobou archivaci a užívání společných standardů

Akční plán obnáší rozšíření deklarace (vydání národních zpráv s doporučením, přeložení deklarace a dalších dokumentů ze semináře), národní plány a koordinaci společných úkolů v souladu s dalším evropskými projekty a speciální úkoly (podepsání deklarace autoritami z jednotlivých zemí, vybudování webových stránek pro sdílení dokumentů a výstupů, vytipování vědeckých časopisů pro zařazení do DOAJ apod.).

Alhambra Declaration on Open Access