logo Evropské komise

Evropská komise, především s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, přijala doporučení týkající se přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání.

  • Členské státy by měly stanovit a zavést jasné politiky pro šíření vědeckých publikací a výzkumných dat, které jsou výsledkem výzkumu financovaného z veřejných prostředků, a pro otevřený přístup k nim.
  • Členské státy by měly v souladu s acquis EU v oblasti autorského práva a práv s ním souvisejících zajistit, že v důsledku těchto politik a akčních plánů: všechny vědecké publikace, které jsou výsledkem výzkumu financovaného z veřejných prostředků, budou dostupné v rámci otevřeného přístupu nejpozději od roku 2020 a bez ohledu na způsob zveřejnění bude otevřený přístup k publikacím, které jsou výsledkem výzkumu financovaného z veřejných prostředků, přiznán co nejdříve, nejlépe v okamžiku zveřejnění a v každém případě nejpozději šest měsíců po datu zveřejnění (v případě společenských a humanitních věd nejpozději do dvanácti měsíců).
  • Členské státy by měly stanovit a zavést jasné politiky pro posílení uchovávání a opakované využívání vědeckých informací (publikací, souborů dat a ostatních výstupů výzkumu).
  • Členské státy by měly stanovit a zavést jasné politiky pro další rozvoj infrastruktur, o něž se opírá systém pro přístup k vědeckým informacím a jejich uchovávání, sdílení a opětovné využívání a pro podporu součinnosti mezi vnitrostátními infrastrukturami a evropským cloudem pro otevřenou vědu a jinými celosvětovými iniciativami.
  • Členské státy by měly stanovit a zavést jasné politiky pro hodnocení výzkumných pracovníků, hodnotícího systému pro udělování výzkumných grantů výzkumným pracovníkům a systémů pro hodnocení výzkumných institucí s ohledem na vědecké informace.

Toto je jen výběr nejpodstatnějších bodů tohoto doporučení.

Celý název dokumentu je: Doporučení komise (EU) 2018/790 ze dne 25. dubna 2018 o přístupu k vědeckým informacím a jejich uchovávání a jeho celé znění v češtině je k dispozici na stránkách EUR-Lex.

Pro případné zájemce je toto doporučení k dispozici ve všech 24 úředních jazycích EU.

Doporučení EK o přístupu k vědeckým informacím
Štítky: