Article processing charges

Publikační poplatky (article processing charges, APCs) hradí autoři vydavatelům za to, že jejich vědecký článek vyjde v režimu open access. U čistě otevřených časopisů, které mají svůj business model postavený publikačních poplatcích, APC pokrývají provoz časopisu a náklady spojené s publikováním článků (zajištění recenzního řízení, provoz redakčního systému a webové platformy apod.). Tyto časopisy si účtováním APC nahrazují klasický obchodní model postavený na předplatném časopisu.

Výše poplatků APC a kvalita časopisů

Výše poplatku APC se liší v závislosti na oboru či prestiži vydavatele a pohybuje se v řádech stovek až tisíců EUR. Informace o tom, zda-li vydavatel poplatek vyžaduje a v jaké výši, jsou většinou umístěny na webu vydavatele. Kvalitní a důvěryhodný vydavatel uvádí výši APCs transparentně. Pokud tomu tak není, jedná se často o tzv. predátorského vydavatele, který nezajišťuje vydávání kvalitního vědeckého obsahu, ale pouze rýžuje na obchodním modelu.

Kdo hradí APCs?

Publikační poplatky (APCs) obvykle hradí univerzita nebo výzkumná organizace autora (autorů), nebo subjekt financující výzkum (grantová agentura). Často vydavatelé nabízejí institucím různé programy/členství, kdy autoři získávají nějakou slevu na APC. VŠB-TUO takto využívá program open access vydavatele MDPI, který poskytuje autorům VŠB-TUO slevu 10 %.

Hybridní časopisy a double dipping

Řada vydavatelů – v podstatě všichni významní vydavatelé vědecké literatury – zavedla do svých obchodních strategií hybridní model, což znamená, že získávají finanční prostředky jednak z předplatného a současně nabízejí autorům možnost zaplatit za otevřený přístup ke svému článku čtenářům i mimo okruh předplatitelů. APCs v hybridních časopisech jsou obvykle vyšší, než u čistě otevřených časopisů.

V důsledku toho často dochází k situacím, že jsou náklady na články hrazeny dvakrát, tj. jednou ve formě předplatného časopisu nebo databáze, která jej zpřístupňuje, a podruhé ve formě APC za publikování článku v režimu open access. Jedná s o tzv. double dipping (finanční příjem za tutéž věc či službu ze dvou různých zdrojů).

Sledování výdajů na APCs

Instituce by měly vědět, kolik peněz skutečně platí vydavatelům. Přehled plateb za předplatné elektronických zdrojů mají, ale souhrnný přehled poplatků za APCs většinou ne, protože jsou hrazeny z různých zdrojů.

Sběr dat APC jako podklad pro vyjednávání s vydavateli

Mít přehled o výsledné sumě částek za předplatné a částek za APCs je zásadní předpoklad pro vyjednávání knihovních konsorcií o snížení cen předplatného nebo slev na budoucí publikační poplatky.

Analýza dat APCs pro licenční centrum CzechELib

Od roku 2019 se Ústřední knihovna VŠB-TUO zapojila do sběru dat APCs, který koordinovalo národní licenční centrum CzechELIb v rámci jednoho z opatření Akčního plánu Národní strategie otevřeného přístupu ČR pro roky 2017-2020. Základním zdrojem pro sběr dat APCs je v případě VŠB-TUO univerzitní účetní systém s možností nahlížet do digitalizovaných faktur. Tato funkce umožnila díky údajům na faktuřu párovat zaplacené částky za APCs s konkrétními články a umožnila také určit, zda se jednalo o úhradu poplatku v otevřeném časopise, nebo v hybridním. Částky uhrazené v originální měně byly převedeny na EUR podle kurzu ke dni platby a celá částka se pro účely analýzy vykazovala včetně DPH ve výši 21 %. V roce 2019 byl zjištěný objem APCs za články vydané v letech 2017 a 2018 ve výši 48 363,76 €.

Poskytnutí dat APC do databáze OpenAPC

V roce 2020 Ústřední knihovna VŠB-TUO vložila získaná data APC do mezinárodní databáze OpenAPC, která slouží jako podpůrný nástroj pro sledování výše APC na globální úrovni. VŠB-TUO je třetí institucí z ČR, která data do této databáze poskytla. Přidanou hodnotou, kterou OpenAPC nabízí, je důkladná kontrola zaslaných dat.

Jak vypadá datový set VŠB-TUO ukazuje stručný report na blogu OpenAPC. K dispozici je i interaktivní diagram zobrazující data z několika pohledů (viz také níže). Ze zaslaných dat vyplývá, že průměrná výše poplatků za jeden článek je 1138 EUR. Téměř polovina článků vyšla ve vydavatelství MDPI AG. Celková částka překročila 85 000 EUR.

Závěr

Jak je vidět, nejedná se vůbec o zanedbatelnou částku, a to není zcela jisté, zda v účetním systému jsou všechny poplatky APC zařazeny pod stejnou účetní položku – správný kód materiálu.

Kolik vydává VŠB-TUO za APCs?