Od 1. 8. 2019 byla nastavena pravidla pro využívání služby na kontrolu plagiátů pro pracoviště VŠB-TUO formou řízeného dokumentu – Pokyn k využívání služby Crossrer/Similarity Check (TUO_PKP_19_001, verze A).

Správou systému na kontrolu plagiátů iThenticate je pověřena Ústřední knihovna VŠB-TUO, která zajišťuje také informační podporu pro tuto službu na svých webových stránkách.

Jak službu využívat

  1. Vedoucí pracovišť (fakult a vysokoškolských ústavů) mohou pověřit dva pracovníky, kterým bude zřízen přístup do systému iThenticate.
  2. Žádost o přístup (příloha 1 Pokynu) je potřeba zaslat ředitelce ÚK.

Podmínky pro využívání služby

  1. Služba je určena ke kontrole vědeckých textů – vědeckých článků zasílaných do časopisů, článků ze sborníků, kapitol z knih, knih (není primárně určena pro kontrolu kvalifikačních prací – balakářských, diplomových).
  2. Do systému lze nahrát předepsané typy souborů a je určena také jejich velikost (podrobnosti viz Pokyn).
  3. Text by měl být v angličtině.

Prohlášení o mlčenlivosti

Pověření pracovníci s přístupem do systému iThenticate se zavazují, že nebudou zpřístupňovat třetím osobám důvěrné a citlivé informace, získané využitím služby Similarity Check. Za důvěrné a citlivé informace jsou považovány všechny údaje vyplývající z kontroly dokumentů.

Více informací a kontaktní údaje

Podrobnosti k pravidlům využívání služby Crossref/Similarity Check (v systému iThenticate) najdete ve zmiňovaném řízeném dokumentu a na webových stránkách ÚK.

Pro více informací kontaktujte: Mgr. Nela Stebnická

Technická podpora: Ing. Kateřina Snídalová

 

 

 

Similarity Check – služba na kontrolu plagiátů
Štítky: